Trang web đang hoạt động. Tên miền đang tạm khóa

Lý do: Chưa hoàn thành nghĩa vụ công nợ thanh toán cho đơn vị cung cấp cũ.

Thời hạn xử lý: 05 ngày làm việc hành chính


 


You ip number: xxx.x.xx.xx